Osobitná evidencia

o použití prostriedkov kandidáta na prezidenta Roberta Mistríka vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 podľa zákona 181/2014 Z.z.

(§ 5 ods. 11 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, ďalej len “zákon”)

A. Náklady kandidáta na volebnú kampaň (§ 5 ods.10 písm. a) až g) zákona),1) z toho:

  1. náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky : 11 640,00 €
  2. náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy: 33 270,82 €
  3. náklady na úhradu volebných plagátov: 22 599,28 €
  4. cestovné výdavky: 870,00
  5. prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty: 0,00 €
  6. všetky ostatné náklady kandidáta na svoju propagáciu: 19 508,34 €

B. Prehľad nákladov, ktoré kandidát vynaložil na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb:

(t. j. odo dňa 14. 07. 2018 do dňa 09. 01. 2019); ak v tomto období kandidát nevynaložil na svoju propagáciu žiadne náklady, doloží o tom čestné vyhlásenie, ktoré priloží k tejto správe (§ 5 ods. 10 písm. h) zákona): 366 273,07 € (vrátane bezodplatného plnenia v sume 2 250,- €)

C. Sumár nákladov na volebnú kampaň:

(A + B): 454 161,51 €